ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบ การเลือกสถานที่เข้าสอบ และ LINK ห้องสอบกรณีออนไลน์ รุ่นที่ 19/1